Jeg er på vej til en gruppe voksne med anden etnisk baggrund end dansk. De har haft konflikter over et stykke tid, og det har også udviklet sig til voldelige handlinger mellem parterne. Jeg skal møde gruppen for anden gang og glæder mig til i samarbejde med gruppen at få dem til at tale om de emner, de selv kom ind på under det første konfliktmæglingsmøde.

Af Ahmet Demir, http://ahmetdemir.dk/

På første møde mødte jeg først parterne enkeltvis og samlede senere gruppen for at høre, hvordan de kunne komme videre. På det første møde oplevede jeg hver enkelt part i konflikten interessere sig for at få konflikten løst.

–          Parterne ønskede ikke at skabe problemer i lokalområdet. De har fået mulighed for at leve her i landet, og de vil ikke som voksne optræde som konfliktskabende i lokalområdet.

–          Parterne vil være positive forbilleder for deres børn, og de vil som voksne ikke bruge børn som gidsler i deres konflikt.

–          Den enkelte vil ikke have, at konflikten fortsætter. De vil hellere bruge kræfter på deres egen familie.

De pegede på følgende emner, som blandt andet var grund til deres konflikt:

–          Alle parter i konflikten oplever at føle sig misforstået.

–          At føle sig mobbet og truet. I konkrete situationer er nogen blevet udsat for voldelige handlinger af andre medlemmer af gruppen.

–          Konflikten skyldes deres etnicitet fra deres oprindelige land, hvor der har været konflikter mellem parterne.

Ud fra det, gruppen har udpeget som medvirkende årsager til deres konflikter, vil jeg i dag forsøge at få parterne til:

–          At fokusere på temaer som vold, truslers betydning for mennesker og konsekvenser for den enkeltes trivsel, både privat og offentligt. Her vil jeg forsøge at indlede med et kort oplæg om hvert enkelt tema, men lade hver enkelt og gruppen komme på banen med deres egne oplevelser og gruppens input. Jeg vil få gruppen til at undersøge, hvad mobning, trusler og voldelige handling gør ved den anden og ikke mindst mærke efter, hvilken følelse de sidder tilbage med, fx efter overfald. Voldsudøverne og mobberne skal mærke efter, hvilke følelser de kommer i kontakt med efter deres handlinger, og hvordan de har det med den følelse.

–          At skabe dialog mellem parterne, fx kan voldsudøveren fortælle den voldsramte, hvordan han/hun har det, og hvilke følelser det har medført. Det er muligt, at det giver anledning til dialog mellem parterne.

Jeg har gode erfaringer med, at der skabes dialog mellem parterne, når voldsudøverne tager ansvar for deres handling.

På baggrund af mit første møde med gruppen og min erfaring med konfliktmægling ved jeg, at en stor del af parterne er interesseret i at løse konflikterne.

Der er mange måde at løse konflikter, og ingen af os har en færdig konfliktløsningsmodel. Min egen tilgang til konfliktløsning er forskellig fra konflikt til konflikt, men jeg forsøger at sørge for, at følgende er i orden i forbindelse med konfliktmæglingen.

–          Som udgangspunkt har enhver ret til at være her på jorden. Intet menneske eller instans har monopol på sandheden eller ret til fx at udøve vold og mobbe en anden.

–          At skabe et trygt rum, hvor hver enkelt føler sig set og hørt og har medansvar for processen og løsning af konflikterne. Min egen erfaring viser, at når gruppen finder sin egen løsning og deltager aktivt i processen, er konfliktløsningen mest holdbar. De føler ejerskab for deres egen løsning.

–          Jeg skal selv have psykisk overskud og være fuldt og helt til stede i processen. Hvis jeg sporer den mindste tvivl mellem parterne, skal jeg undersøge fænomenet.

–          Parternes egne ideer og forslag til konfliktløsning skal tydeliggøres fra starten.

–          Alle konfliktparter skal føle sig godt tilpas og have ret til og mulighed for at give udtryk for det, der optager dem, men de skal fremlægge, ikke forklare. Jeg gør meget for, at den enkelte beskriver sine egne eller de temaer, som optager dem.

–          Som konfliktmægler må jeg i processen forsøge at få den enkelte og gruppen til at forholde sig til det aftalte tema og arbejde målrettet frem mod målet.

Jeg er af den overbevisning, at selv om mennesker er med til at skabe konflikter for sig selv og hinanden, er mennesker også i stand til at løse disse konflikter. Det viser mine mange års erfaring som konfliktmægler.

Det fremførte synspunkt er udtryk for afsenderens egen holdning. Debatindlæg sendes til debat@jiyan.dk. Debatindlæg må ikke indholde injurierende eller racistiske kommentarer. Redaktionen vurderer dit indlæg og forbeholder sig ret til at forkorte det. Husk at sende et billede af dig selv sammen med indlægget.

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer