Domsresume fra PKK-sagen.

“Østre Landsrets har den 8. juni 2016 afsagt kendelse vedrørende skyldspørgsmålet i en sag om terrorstøtte. Sagen drejer sig om, hvorvidt 10 personer har indsamlet eller for­midlet penge til støtte for PKK ved at have givet penge til ROJ TV, og om PKK er en terrororganisation, således at økonomisk støtte udgør en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

I byretten blev de tiltalte frifundet. I landsretten er 8 af de tiltalte frifundet, mens et flertal (3 dommere og 6 nævninger) har fundet 2 tiltalte skyldige i overtrædelse af § 114 b, nr. 2 – for T2’s vedkommende ved at have medvirket til indsamling af i hvert fald 4,5 millioner kr. til ROJ TV og for T11’s vedkommende ved gen­nem en fond at have vi­de­reformidlet 29 millioner kr. til ROJ TV.

Landsretten har blandt andet skullet tage stilling til, om PKK er en terrororganisation, eller om kam­pen må betegnes som en lovlig frihedskamp.

Et flertal (3 dommere og 6 nævninger) har fundet, at PKK er en terrororganisation, idet organisationen benytter væbnet kamp som middel til at opnå orga­nisationens mål, og at PKK gennem væbnet kamp for­søger at tvinge den tyrkiske stat til at imøde­komme or­ganisationens krav, her­under ved at desta­bilisere det tyrkiske samfund og skræmme be­folk­ningen.

De tiltalte har gjort gældende, at Tyrkiet ikke kan anses for et demokratisk samfund, der respekterer retsstatsprincippet.

Samme flertal har herom udtalt:

”…Uanset om det måtte forholde sig som anført af de tiltalte, hvilket til dels er under­støttet af den række af sager ved Den Europæiske Menneskerettig­hedsdom­stol, hvor Tyrkiet er dømt for at have krænket Den Europæiske Menne­skeret­tighedskonvention, samt forklaringerne om ”Falsk-Flag-operati­oner”, finder vi, at omfanget og karakteren af de handlinger, som PKK og dets underorga­nisationer efter bevisresultatet har begået mod civile, også efter en samlet vurde­ring må føre til, at handlingerne ikke falder uden for om­rådet for straffelovens § 114”.

Et mindretal (2 nævninger) har fundet, at PKK er en legitim modstandsbevægelse, ikke en terrororganisation, der kæmper mod Tyrkiet, som ikke kan anses for at være en rets­stat. Kampen er derfor omfat­tet af væbnede styrkers aktiviteter under væbnede konflik­ter som define­ret i den humani­tære folkeret, og de tiltalte skal allerede derfor frifindes.

Sagen har været behandlet af landsrettens 1. afdeling over 63 retsdage under sagsnum­mer S-3006-14 og S-616-15.”

Kilde: Domstol.dk

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer