Københavns Byret har den 22. oktober 2014 frifundet 10 mænd, der var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 114 b

“Sag SS 31828/2012.

“10 mænd med kurdisk baggrund var tiltalt for at have indsamlet penge og på anden vis ydet støtte til terrororganisationen PKK.”

“De tiltalte har erkendt at have indsamlet penge, men forklaret, at de indsamlede penge er givet som støtte til Roj TV og forskellige humanitære formål.

Nævningetingets flertal (5 nævninger og 3 dommere) lægger til grund, at PKK er en terrororganisation, og baggrunden for frifindelsen er, at anklagemyndigheden ikke har ført det fornødne bevis for, at de tiltalte vidste eller burde have vidst, at en støtte til Roj TV var inddirekte støtte til PKK.

En af de tiltalte er i overensstemmelse med sin tilståelse fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 163, § 164, § 173 og færdselslovens § 56, stk. 1. Strafudmålingen om disse forhold vil blive afgjort på et senere tidspunkt.

Af rettens kendelse vedrørende skyldspørgsmålet fremgår følgende:

“Alle nævninger og dommere udtaler:

Sagens bevistema og oplysninger

Sagens hovedbevistema er, om de tiltalte direkte eller indirekte har ydet økonomisk støtte til PKK og Kongra-Gel (Den Kurdiske Folkekongres), herunder om de tiltalte har indsamlet penge til PKK og Kongra-Gel i gerningsperioden 2009 til 2012, dog for så vidt angår tiltalte 8 alene for perioden 2006 til 2007, alt jf. straffelovens § 114 b.

Bevisførelsen har omfattet spørgsmålet om, hvorvidt PKK har begået eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114, og om de europæiske kurderes organisering og politiske og kulturelle fællesskaber.

Sagen har været hovedforhandlet over 68 retsdage.

Bevisførelsen har omfattet blandt andet telefon- og rumaflytning af de tiltalte, dokumentation af lister med navne og tal, regnskaber, rapporter, fotografier, videoklip og beretninger, til dels beslaglagt hos de tiltalte. Endvidere er der dokumenteret uddrag fra Oberlandesgericht Celles dom af 5. april 2007 (2 StE 3/06-6, 2 BJs 61/04-6). Yderligere er der dokumenteret en revisionsberetning af 29. juni 2011 fra KPMG, udarbejdet til brug for sagen mod Roj TV, afgjort af Københavns Byret den 10. januar 2012 og af Østre Landsret den 3. juli 2013, samt supplerende bemærkninger af 19. marts 2014, udarbejdet til brug for nærværende sag. Revisionsberetningen indeholder en analyse af indbetalinger til Roj TV i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2010. Endelig er der dokumenteret en udtalelse af 20. januar 2014 fra statsautoriseret revisor XX

Herudover har Politiets Efterretningstjeneste, Center for Terroranalyse, (CTA) afgivet erklæringer af 6. august 2013 og 22. august 2013 med bilag. XX har i juli 2011 udarbejdet et baggrundsnotat om kurdere i Tyrkiet samt supplerende rapport af 29. august 2013. Vidnerne XX, CTA, og XX har vedstået erklæringerne og afgivet supplerende forklaringer. Kriminalhauptkommissar XX, der har udarbejdet rapport af 19. juli 2013 med bilag vedrørende PKK/KCK og deres delorganisationer i Europa, har vedstået denne og afgivet supplerende vidneforklaring.

Forsvarerne har gjort gældende, at anklageskriftet ikke opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, og anført blandt andet, at de tiltalte er tiltalt for formidling af penge til terrororganisationen PKK/Kongra Gel, uden at det i anklageskriftet er konkretiseret, hvorledes formidlingen har fundet sted, og at anklagemyndighedens omfattende bevisførelse og procedure i det væsentlige har fokuseret på de tiltaltes indsamling af penge til Roj TV.

Retten finder, at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at de tiltalte som følge af anklageskriftets manglende konkretisering ikke har kunnet tilrettelægge deres forsvar. Retten har herved særligt lagt vægt på, at anklagemyndigheden, allerede under sagens forelæggelse og med henvisning til sagens bilag, herunder revisionsrapporten fra KPMG, indhentet til brug for sagen mod Roj TV, gjorde gældende, at de tiltalte ved indsamlinger til Roj TV inddirekte havde ydet støtte til PKK og på, at forsvarerne har haft lejlighed til at stille supplerende spørgsmål og indhente egen revisorerklæring. De tiltaltes påstand om frifindelse under henvisning til retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, tages herefter ikke til følge.

Forsvarerne har gjort gældende, at det følger af anklageskriftets ordlyd, at gerningsperioden i forhold 1-7 skal regnes til udgangen af 2011 og har til støtte herfor henvist til formuleringen af gerningsperioden i forhold 8 og 9 modsætningsvis. Anklagemyndigheden har heroverfor gjort gældende, at gerningsperioden i forhold 1-7, efter tiltalens ordlyd og helhed også omfatter 2012.

I anklageskriftets forhold 1 er gerningsperioden suppleret med en konkretisering af, at tiltalte tillige er tiltalt for i 2012 at have indsamlet “…ikke under 37 millioner kr….”. I forhold 2-7 er anført, “…ikke under 4 millioner kr. pr. år…”. For alle de tiltalte i forhold 1-7 omfatter gerningsbeskrivelsen deres deltagelse i Dansk Folkeforsamling den 5. februar 2012. Under disse omstændigheder finder retten, at de rejste tiltaler med den nødvendige og tilstrækkelige tydelighed også omfatter året 2012.

Retsgrundlaget

FN konventionen af 9. december 1999 til bekæmpelse af finansiering af terrorisme (FN’s terrorfinansieringskonvention) har til formål at forbedre det internationale samarbejde om forebyggelse og strafferetlig forfølgning af terrorhandlinger ved at forebygge og bekæmpe finansiering af terrorisme. Konventionens artikel 2 afgrænser omfanget af den kriminaliseringspligt, som konventionen pålægger de deltagende stater.

Efter artikel 2, stk. 1, begår en person en forbrydelse i konventionens forstand, hvis den pågældende ulovligt og forsætligt direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler i den hensigt, at de skal anvendes, eller med viden om, at de vil blive anvendt helt eller delvist til at udføre blandt andet enhver handling med forsæt til at forårsage død eller alvorlig personskade på en civilperson eller en anden person, der ikke aktivt deltager i fjendtlighederne i en væbnet konfliktsituation, når formålet med sådan en handling, henset til handlingens karakter eller sammenhæng, er at skræmme en befolkning eller tvinge en regering eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en given handling.

Bestemmelserne i straffelovens § 114 og § 114 b (tidligere § 114 a) blev indsat i 2002 bl.a. på baggrund af et udkast fra Rådet for Den Europæiske Union til rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme, som blev endeligt vedtaget den 13. juni 2002. Efter artikel 2 i rammeafgørelsen skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ledelse og deltagelse i en terroristgruppe samt støtte til en terroristgruppe er strafbar.

I de almindelige bemærkninger til lovforslaget anføres det bl.a. (Folketings-tidende 2001-02, 2. saml., L 35, tillæg A, s. 832):

“Efter Justitsministeriets opfattelse er det allerede efter gældende ret muligt i vidt omfang at straffe den, der giver eller indsamler penge til terrororganisationer. Det kan dog bl.a. give anledning til tvivl, i hvilket omfang det efter gældende ret er muligt at straffe finansiering af organisationer, der både udfører humanitære opgaver og begår terrorhandlinger.

Justitsministeriet har derfor fundet det rigtigst at foreslå en ny bestemmelse om finansiering af terrorisme, jf. lovforslagets § 1, nr. 5 (straffelovens § 114 a).

Den nye bestemmelse omfatter bl.a. personer, der giver egne penge eller indsamler penge til en organisation, der udtrykkeligt indsamler penge til anskaffelse af våben eller sprængstoffer, og som af de pågældende er kendt for – blandt andet – at begå terrorhandlinger.

Bestemmelsen omfatter endvidere personer, der giver eller indsamler penge til en organisation, selv om pengene ikke udtrykkeligt skal anvendes til anskaffelse af våben eller sprængstoffer, når blot organisationen af bidragsyderen er kendt for blandt andet at begå terrorhandlinger. Det er i den forbindelse uden betydning, om den konkrete indsamling angiveligt har et humanitært formål, hvis organisationen er kendt for at begå terrorhandlinger.”

I de specielle bemærkninger til § 114 a, nr. 2, anføres det bl.a. (s. 875 f.):

“Bestemmelsen er ny og indeholder en regel om finansiering af terrorvirksomhed i form af økonomisk støtte samt indsamling eller formidling af midler mv. til en terrorgruppe.

. . .

§ 114 a, nr. 2, retter sig mod den mellemmand eller formidlingsorganisation, der f.eks. tilvejebringer pengene fra de enkelte bidragydere ved indsamlinger eller lignende eller skaffer lån fra pengeinstitutter mv. Den sigter navnlig på at gennemføre FN’s terrorfinansieringskonvention artikel 2, stk. 1.

. . .

På samme måde som den foreslåede nye bestemmelse i straffelovens § 114, er heller ikke § 114 a begrænset til at beskytte danske samfundsinteresser. Strafferammen foreslås fastsat til fængsel indtil 10 år.

Det vil efter den foreslåede bestemmelse ikke alene være strafbart at stille midler eller finansielle tjenesteydelser til rådighed for en terrorgruppes ulovlige aktiviteter, men også med hensyn til gruppens lovlige aktiviteter. Der kræves dog forsæt med hensyn til, at gruppen har terrorvirksomhed som – en del af – sine aktiviteter eller formål. Deltagelse i eller støtte til en organisation, der både har humanitære formål og terrorformål, vil være omfattet af bestemmelsen. Forsætskravet omfatter alle grader af forsæt og vil blandt andet være opfyldt, hvis bidragyderen er bekendt med gruppens aktiviteter eller formål, eller konkrete omstændigheder gør, at den pågældende må indse, at organisationen – blandt andet – begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Der stilles ikke krav om, at pengene eller tjenesteydelser direkte overdrages eller stilles til rådighed for terrorgruppen, jf. ordene »direkte eller indirekte«. Der kræves således alene, at det i sidste ende er terrorgruppen, der skal drage fordel af pengene eller tjenesteydelserne. Kan det ikke dokumenteres, at pengene rent faktisk når frem til terrorgruppen, kan der eventuelt straffes for forsøg, hvis den tiltalte havde forsæt hertil. Den særlige medvirkensregel i § 114 a, forudsættes at være subsidiær i forhold til den almindelige medvirkensregel i straffelovens § 23, jf. § 114 (strafferamme: fængsel indtil på livstid). Heraf følger, at hvis en medvirkende har et konkretiseret forsæt til gennem sin deltagelse i eller finansiering af terrorgruppen at medvirke til en af de i § 114 nævnte handlinger, skal der straffes efter denne bestemmelse, jf. § 23. Hvis der ikke foreligger et tilstrækkeligt konkretiseret forsæt til en bestemt terrorhandling, kan medvirkensbestemmelsen i § 114 a imidlertid anvendes.”

I Retsudvalgets betænkning over lovforslaget, anførte medlemmerne af udvalget fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslistens blandt andet (Folketingstidende 2001-02, 2. saml., L 35, tillæg B, side 1466f.):

“En væsentlig del af den offentlige debat om bekæmpelse af terrorisme har kredset om de særlige lister over terrorister, terrororganisationer m.v. i henholdsvis FN- og EU-regi. S, V, KF, SF, RV og EL ønsker derfor at understrege, at listernes eneste umiddelbare retlige virkning er pligten til at indefryse disse personers og organisationers finansielle midler. Opstår der under en dansk straffesag spørgsmål om straf for overtrædelse af en af de foreslåede bestemmelser i straffelovens §§ 114-114 b, vil de danske domstole skulle foretage en selvstændig vurdering på grundlag af bevismaterialet i den kon-krete sag. Det forhold, at en organisation optages på EU’s lister over terrororganisationer, er derfor ikke i sig selv ensbetydende med, at det under en eventuel straffesag her i landet vil kunne anses for bevist, at der er tale om en terrororganisation.”

Det er hverken efter straffelovens § 114 b’s ordlyd eller bestemmelsens forarbejder, herunder FN’s terrorfinansieringskonvention og EU Rådets rammeafgørelse strafbart at sympatisere med eller være ideologisk solidarisk med personer eller organisationer, omfattet af § 114.

Om PKK og Kongra-Gel er terrororganisationer

Kurdistans Arbejderparti, PKK, blev stiftet i 1978 i Tyrkiet. Et af de stiftende medlemmer var Abdullah Öcalan, kaldet Apo, der er leder af partiet. Mange kurdere i og udenfor Tyrkiet anser Öcalan som leder af det kurdiske folk og tilskriver ham æren for at “det kurdiske spørgsmål” er kendt udenfor Tyrkiet, uden at de pågældende derved støtter PKK eller i øvrigt bidrager til PKK’s aktiviteter. Oprindeligt var det partiets mål at oprette en socialistisk kurdisk nationalstat under partiets ledelse i de kurdisk beboede områder i det sydøstlige Tyrkiet og de tilgrænsende områder af Syrien, Irak og Iran. PKK oprettede i 1985 ERNK, Kurdistans Nationale Befrielsesfront, for at organisere partiets tilhængere i Europa. I 1999 blev PKK’s mål ændret til opretholdelse af den kurdiske identitet, sociale og kulturelle egenart i fredelig sameksistens med den tyrkiske stat ad demokratisk vej. I januar 2000 skiftede ERNK navn til YDK, Den Kurdiske Demokratiske Folkeunion. YDK blev fra juni 2004 benævnt CDK. I april 2000 blev det besluttet at indstille alle aktiviteter under navnet PKK med virkning fra april 2002 og i stedet oprette “Kongressen for Kurdistans frihed og demokrati”, KADEK. I oktober 2003 blev KADEK afløst af Kongra-Gel, Kurdistans Folkekongres.

Det er fastslået af Østre Landsret i dommen af 3. juli 2013 i sagen 17. afd. nr. S-130-12: Anklagemyndigheden mod 1) Roj TV A/S og 2) Mesopotamia Broadcast A/S METV, at “… PKK benytter væbnet kamp som middel til at opnå organisationens mål, og at PKK gennem væbnet kamp forsøger at tvinge den tyrkiske stat til at imødekomme organisationens krav, herunder ved at destabilisere det tyrkiske samfund og skræmme den tyrkiske befolkning.”

Landsretten fastslår endvidere under henvisning til forarbejderne til straffelovens § 114 b og dommen U2009.1453H, at der ved vurderingen af, om der er tale om terrorisme i straffelovens forstand blandt andet skal lægges vægt på, om handlingerne har været rettet mod et demokratisk samfund, der respekterer retsstatsprincippet eller mod en besættelsesmagt. Landsretten lægger til grund, “… at PKKs væbnede kamp mod den tyrkiske stat for at opnå organisationens formål er terrorisme i straffelovens forstand”. Landsretten finder ikke, at det forhold, at PKK efter forhandlinger med den tyrkiske stat har erklæret våbenhvile den 21. marts 2013 kan føre til et andet resultat.

5 nævninger og 3 dommere udtaler herefter:

Også efter bevisførelsen for denne ret, herunder analysen fra Center for Terroranalyse (CTA) og vidneforklaringen fra XX, lægges det til grund, at PKK og HPG, som er PKKs væbnede afdeling, også i årene fra 2006 til og med 2012 har været ansvarlige for mange væbnede angreb mod den tyrkiske stat, hvilket blandt andet har resulteret i et stort antal dræbte personer, herunder soldater og civile. Det lægges endvidere til grund, at formålet med de væbnede angreb har været at skræmme befolkningen i alvorlig grad og søge at tvinge den tyrkiske stat til at imødekomme organisationens krav.

Det er derfor bevist, at PKK/Kongra Gel i gerningsperioderne fra 2. halvdel af 2006 og i 2007 og fra 2009 til og med 2012 har begået handlinger omfattet af straffelovens § 114.

Vurderingen af om PKK er en terrororganisation baseres på de under sagen fremlagte oplysninger om forholdene på gerningstidspunktet, herunder relevant retspraksis, litteratur, kildemateriale og sagkyndige vidneforklaringer. Vurderingen er således uafhængig af, at Folketinget den 27. august 2014 har besluttet, at dansk militær skal bidrage til en international indsats, på et folkeretligt mandat fra Irak, hvilken indsats tillige støttes af kurdiske styrker, herunder PKK.

1 nævning udtaler:

PKK/Kongra Gel må anses for at være en modstandsbevægelse, der ikke kan antages at have det fornødne terrorforsæt. Med denne begrundelse stemmer denne voterende for at frifinde de tiltalte.

De europæiske kurderes organisering, herunder politiske og kulturelle fællesskaber

Alle nævninger og dommere udtaler:

Efter bevisførelsen, herunder særligt Østre Landsrets dom af 3. juli 2013 vedrørende Roj TV og METV samt de af vidnerne XX og XX afgivne forklaringer, til dels sammenholdt med Oberlandesgericht Celles dom af 5. april 2007 lægger retten til grund, at CDK-rådet, som er PKK’s europæiske ledelse, omsætter partiledelsens mål og instrukser for de overordnede og regionale enheder i Europa, og er ansvarlig for den konkrete udførelse. CDK udpeger for hver af de europæiske enheder en kadro, der skal følge instrukserne fra højerestående kadroer og rapportere om sit virke med regelmæssige mellemrum og i den forbindelse oplyse om alle begivenheder i sit område, der berører partiet.

Retten lægger til grund, at betegnelsen “kadro” generelt anvendes om personer, der er ansvarlige for et givent område, der omfatter såvel politiske, sociale som kulturelle aktiviteter. Retten finder det ikke bevist, at en eller flere af de tiltalte har været kadro, udsendt af CDK. Omfattende telefon- og rum- aflytninger samt beslaglagte dokumenter og fotografier har ikke godtgjort en forbindelse mellem CDK og de tiltalte.

Af bevisførelsen fremgår, at kurdere i og uden for Tyrkiet har en historisk og kulturelt forankret tradition for at forene sig i fællesskaber og folkeforsamlinger, der har til formål at bevare og styrke den kurdiske identitet, herunder sprog og religion. Det fremgår endvidere, at der i mange europæiske lande er etableret kurdiske foreninger, der nationalt er organiseret i en paraplyorganisation, der er medlem af en fælles europæisk paraplyorganisation, Kon-Kurd.

Den kurdiske forening, Dansk-Kurdisk Kulturcenter (DKKC) og den danske paraplyorganisation for kurdiske foreninger, Fey-Kurd, havde adresse i lejede lokaler i Viktoriagade 16 C i København. Af Dansk-Kurdisk Kulturcenters hjemmeside, www.dkkc.dk, fremgår, at foreningen blev etableret i Danmark i 1983, og at foreningens formål er at skabe netværk og dialog mellem kurdere og det danske samfund.

Hovedparten af de tiltalte er medlemmer af foreningen, og/eller deltager i foreningens arrangementer. Af Dansk-Kurdisk Kulturcenters hjemmeside fremgår logo, billeder og fotos, blandt andet af PKK’s flag. På mødet på Strandgårdsskolen den 5. februar 2012 blev ophængt et billede af Abdullah Öcalan og blandt andet PKKs flag. Ved ransagning af lokalerne i Viktoriagade fandtes prokurdiske publikationer, billeder, fotos og flag. Der blev ikke fundet dokumenter til eller fra PKK/Kongra Gel eller CDK, og de ovenfor anførte fund udgør ikke i sig selv en overtrædelse af straffelovens § 114 b.

Foreningen tog initiativ til stiftelsen af en folkeforsamling i Danmark. Det stiftende møde blev afholdt på Strandgårdsskolen den 5. februar 2012. Af bevisførelsen, herunder XXs vidneforklaring, fremgår, at der er etableret folkeforsamlinger blandt andet i Tyrkiet og flere europæiske lande. På folkeforsamlingerne vælges medlemmer til for eksempel ungdomsudvalg, kvindeudvalg, religionsudvalg, retfærdighedsudvalg, organiseringsudvalg og et udvalg for eksterne relationer. Organiseringsudvalget tager sig af demonstrationer, uddeling af aviser og publikationer, indsamling af medlemskontingenter og støttebidrag samt organisering af hjælpekampagner. Der er ikke ført bevis for, at organiseringsudvalget har forestået indsamling af penge til PKK, eller i øvrigt er en del af PKKs europæiske organisation og instruktion, eller at organiseringsudvalget i øvrigt har relation til PKK. De tiltaltes deltagelse i organiseringsudvalget udgør således ikke i sig selv en overtrædelse af straffelovens § 114 b.

Om de tiltalte har ydet økonomisk støtte til PKK, herunder om bidrag til Roj TV er omfattet af straffelovens § 114 b

Retten lægger til grund, blandt andet efter indholdet af Murat Karayillans tale “Til Kadroerne”, der formentlig stammer fra 2012, at tilvejebringelsen af økonomiske midler var og er af eksistentiel betydning for PKK, for derigennem at kunne udruste og bevæbne PKK guerilla enhederne, HPG, og finansiere de prokurdiske medier og partiaktiviteter i Mellemøsten, Tyrkiet og i Europa. Retten lægger til grund, at en væsentlig indtægtskilde for PKK er den bredt anlagte årskampagne, der normalt finder sted fra september til januar.

5 nævninger og 3 dommere udtaler herefter:

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at kurdere i Danmark gennemfører en årlig kampagne, hvor der indsamles bidrag fra herboende kurdere.

Herudover har der løbende været indsamlinger samt salg af prokurdiske publikationer og billetter til kurdiske arrangementer og festivaler. De indsamlede midler er gået til Roj TV, humanitære og religiøse formål, kontingent og bidrag til Dansk-Kurdisk Kulturcenter (DKKC) i Viktoriagade. Alle de tiltalte, bortset fra tiltalte 8, har forklaret, at de deltog i indsamlingskampagner, herunder en årlig kampagne. Forklaringerne støttes af beslaglagtelister og regnskaber. Omfattende telefon- og rumaflytninger samt beslaglagte dokumenter, fotografier og vidneforklaringer har ikke godtgjort, at nogen af de tiltalte har indsamlet penge til PKK/Kongra Gel.

De tiltalte har forklaret, at de udleverede kvitteringer for betaling af medlemskontingent og støttebidrag. De tiltalte har videre forklaret, at de anvendte dags dato-kvitteringsblokke og fortrykte kvitteringsblokke fra blandt andet CDK og Kurdisk Halvmåne, uafhængigt af indsamlingens formål. De tiltaltes anvendelse af kvitteringsblokke fra CDK, findes ikke i sig selv at udgøre et bevis for overtrædelse af straffelovens § 114 b.

Anklagemyndigheden har under henvisning til forarbejderne til straffelovens § 114 b gjort gældende, at Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV er en sådan del af PKK/Kongra Gel, at støtte til tv stationerne fra personer, der har kendskab til forbindelsen mellem tv stationerne og PKK/Kongra Gel, er omfattet af straffelovens § 114 b.

Østre Landsret lægger i dommen af 3. juli 2013 vedrørende Roj TV og Mesopotamia Broadcast A/S METV til grund, at udsendelser på Roj TV ikke fremstår som “…uafhængig, upartisk og kritisk jounalistisk virksomhed, men derimod som ren formidling af PKKs budskaber og talerør for PKK”. Landsretten lægger videre til grund, “…at der består en personlig, økonomisk, organisatorisk og historisk forbindelse mellem de tiltalte selskabers programvirksomhed og PKK.”

Landsretten udtaler endvidere følgende:

“Efter bevisførelsen, herunder de tiltalte selskabers regnskaber sammenholdt med dokumenter, regnskaber og regnskabsmateriale vedrørende penge fra EMB (i dokumenter omtalt som Ekonomi Mali Büro (Avrupa), Det Økonomiske Finansielle Kontor (Europa)) fundet ved ransagning hos Abdullah Sen, også kaldet Hamza, i Belgien samt hos de tiltalte selskabers direktør Imdat Yilmaz, sammenholdt med analysen fra revisionsfirmaet KPMG, finder vi det bevist, at de tiltalte selskabers drift i overvejende grad er blevet finansieret af tilskud fra EMB. Vi finder det endvidere bevist, at EMB er PKKs økonomikontor for Europa, og at langt hovedparten af indtægterne i de tiltalte selskaber således hidrører fra PKK, selv om de i regnskaberne angives som bl.a. donationer fra fonde og indsamlede midler.

Efter bevisførelsen, herunder fund af dokumenter ved ransagning i Belgien, optagne samtaler og afgivne forklaringer, lægger vi til grund, at PKK eller organisationer og personer med direkte tilknytning til PKK har anset de tiltalte selskaber som en del af PKKs organisation og har haft betydelig indflydelse på selskabernes drift og ledelse, herunder i forbindelse med afskedigelse af selskabets tidligere direktør Zonoozi.”

Også efter bevisførelsen for denne ret, herunder vidneforklaringen fra Roj TVs tidligere direktør XX og indholdet af de fundne dokumenter m.v. ved belgisk politis ransagning hos Abdullah Sen sammenholdt med analysen fra revisionsfirmaet KPMG og vidneforklaringen fra kriminalhauptkommisar XX og rapporten fra denne af 19. juli 2013, kan det lægges til grund, at EMB er PKKs økonomikontor for Europa, og at PKKs ledelse har opfattet det således, at de midler til Roj TV, der er blevet indsamlet blandt kurdere i Europa, herunder indsamlet fra kurdere i Danmark, er inddirekte støtte til PKK. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er holdepunkter for at antage, hvilket anklagemyndigheden heller ikke har gjort gældende, at midler indsamlet blandt kurdere i Danmark til Roj TV eller til andre formål, er blevet formidlet videre f.eks. til PKK-områderne i det nordlige Irak og f.eks. anvendt til militære formål, herunder indkøb af våben og sprængstoffer. Det findes ikke bevist, at de tiltalte har kendt til PKK-ledelsens opfattelse, eller i øvrigt har vidst eller burde have vidst, at de af dem indsamlede penge, var inddirekte støtte til PKK.

Først ved Københavns Byrets dom af 10. januar 2012 blev det fastslået, at der består en økonomisk og organisatorisk forbindelse mellem Roj TV og PKK. Herefter, og da det ikke er godtgjort, at de tiltalte havde en anden indsigt i Roj TV’s interne forhold og relationer, anses indsamlinger før den 10. januar 2012 til fordel for Roj TV ikke for indirekte støtte til PKK.

Der er ikke ført bevis for, at de tiltalte efter den 10. januar 2012 har indsamlet penge til Roj TV eller PKK. Det bemærkes, at de i alt 7 konteringer af kontante indskud på Roj TVs konto i Danske Bank den 16. januar 2012 er summen af de beløb, der af tiltalte 1 og en person, der er identificeret, men ikke tiltalt i sagen, blev indkastet i døgnboksen, henholdsvis fredag den 13. og lørdag den 14. januar 2012, og at de af tiltalte 1 den 13. januar 2012 foretagne indkast efter hans egen forklaring var penge indsamlet før byrettens dom.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at alle de tiltalte, bortset fra tiltalte 4, har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Alle nævninger og dommere udtaler:

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte 10, under mødet på Strandgårdsskolen den 5. februar 2012, i en tale opfordrede de tilstedeværende til at yde økonomisk støtte til en kampagne, der havde til formål at skaffe midler til indkøb af gasmasker til guerillaen. Efter talens ordlyd finder retten at måtte tilsidesætte de tiltalte 10, 6, 3 og 7s forklaringer om, at maskerne udelukkende var beregnet til civilbefolkningen. I forbindelse med ransagning af Dansk-Kurdisk Kulturcenters lokaler i Viktoriagade den 18. september 2012, blev der blandt andet fundet et regnskab, underskrevet af de tiltalte 10 og 1, og hvoraf fremgik, at der til køb af gasmasker var indsamlet 103.450 kr.

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

De tiltalte 10, 6, 3 og 7 har samstemmende forklaret, at pengene ikke blev anvendt til indkøb af masker, men derimod brugt til at dække et økonomisk underskud fra fejringen af newroz i 2012.

Fundet af et regnskab fra newroz, underskrevet af tiltalte 10, og udvisende et overskud på ca. 53.000 kr., findes efter tiltalte 10s forklaring, hvorefter der er tale om et foreløbigt regnskab, hvor en række udgiftsposter ikke er medtaget, ikke i sig selv at udgøre tilstrækkeligt bevis for, at pengene ikke blev anvendt som forklaret af de tiltalte.

Anklagemyndigheden findes på denne baggrund ikke at have ført bevis for, at en tilbagetræden ikke er sket frivilligt, jf. straffelovens § 22 og § 24.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering findes anklagemyndigheden at have ført bevis for, at en tilbagetræden ikke er sket frivilligt.

Ad tiltalte 1 (forhold 1)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte i forening med medgerningsmænd har været medansvarlig for modtagelse, formidling eller forsøg på formidling af penge til PKK/Kongra Gel. Hverken vidnet XXs forklaring for retten eller de hos tiltalte 2 beslaglagte usb-stik, indeholdende blandt andet dokumenterne “Til KCKs regionsenhed i Danmark”, kan føre til et andet resultat. Det er heller ikke bevist, at tiltalte deltog i indsamlinger eller instruerede andre i at deltage i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 2 (forhold 2)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte har stillet sin lejlighed til rådighed for personer med tilknytning til PKK, deltaget i indsamlinger eller instrueret andre i at deltage i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra GEl. Hverken tiltaltes besøg hos sine døtre i Kandilbjergene eller de hos tiltalte beslaglagte usb-stik, indeholdende blandt andet dokumenterne “Til KCKs regionsenhed i Danmark”, kan føre til andet resultat. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 3 (forhold 3)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte har været medansvarlig for opbevaring og formidling af flere millioner kr. til PKK/Kongra Gel eller deltaget i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel. Vidnet XXs forklaring for retten kan ikke føre til andet resultat. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 4 (forhold 4)

Alle nævninger og dommere udtaler:

Sammenfattende finder retten, at det ikke er bevist, at tiltalte har deltaget i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel. Tiltaltes indsættelser på Roj TVs støttekonto og hans deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2. Herefter frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 5 (forhold 5)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte har deltaget i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel. Indholdet af en række sms’er, som retten lægger til grund er afsendt fra tiltalte 5 til tiltalte 10, kan ikke føre til andet resultat. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 6 (forhold 6)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte har deltaget i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 7 (forhold 7)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte har deltaget i indsamlinger fordel for PKK/Kongra Gel. Tiltaltes besøg hos sin nevø i Kandilbjergene kan ikke føre til andet resultat. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 9 (forhold 8)

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det hverken bevist, at tiltalte i 2012 var PKK/Kongra Gels kadro i Danmark, eller at tiltalte i forening med medgerningsmænd har været medansvarlig for modtagelse, formidling eller forsøg på formidling af penge til PKK/Kongra Gel. Det er heller ikke bevist, at tiltalte deltog i indsamlinger eller instruerede andre i at deltage i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 10 (forhold 9)

5 nævninger og 3 dommere udtaler.

Sammenfattende findes det hverken bevist, at tiltalte i 2012 var PKK/Kongra Gels kadro i Danmark, eller at tiltalte i forening med medgerningsmænd har været medansvarlig for modtagelse, formidling eller forsøg på formidling af penge til PKK/Kongra Gel. Efter tiltaltes forklaring om, at han ikke har kendskab til, hvad forkortelsen “EMB” betyder og uden yderligere bevisførelse herom, findes den omstændighed, at tiltalte er medunderskriver på et regnskab for perioden juli-december 2011, hvoraf “EMB” fremgår, ikke i sig selv at kunne føre til et andet resultat. Det er heller ikke bevist, at tiltalte deltog i indsamlinger eller instruerede andre i at deltage i indsamlinger til fordel for PKK/Kongra Gel. Tiltaltes deltagelse i Udvalget for Organisering er ikke en overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 2.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de indsamlede midler var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale.

Ad tiltalte 8

Ad forhold 11

5 nævninger og 3 dommere udtaler:

Sammenfattende findes det ikke bevist, at tiltalte i 2. halvdel af 2006 og i 2007 har været medansvarlig for formidling af ikke under 29 millioner kr. til PKK/Kongra Gel. Hverken vidnet XX forklaring for retten, indholdet af et dokument dateret den 7. april 2004, angiveligt hidrørende fra Abdullah Sen eller tiltaltes besøg i Kandilbjergene, som efter hans egen forklaring skete som led i en forretningsrejse, kan føre til et andet resultat.

1 nævning udtaler:

Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser er det godtgjort, at tiltalte har indset eller burde have indset, at de midler, der blev overført til Roj TV og Mesopotamia Broadcast A/S METV, var støtte til PKK.

Som følge af stemmeafgivningen frifindes tiltalte for den rejste tiltale i forhold 11.

Ad forhold 12 – 16

Alle nævninger og dommere udtaler:

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Tiltalte er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 163, § 164 og § 172, stk. 1, jf. § 173 og færdselslovens § 117a, jf. § 56, stk. 1, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.

Thi bestemmes:

Tiltalte 1 frifindes.

Tiltalte 2 frifindes.

Tiltalte 3 frifindes.

Tiltalte 4 frifindes.

Tiltalte 5 frifindes.

Tiltalte 6 frifindes.

Tiltalte 7 frifindes.

Tiltalte 9 frifindes.

Tiltalte 10 frifindes.

Tiltalte 8 er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 163, § 164 og § 172, stk. 1, jf. § 173 og færdselslovens § 117a, jf. § 56, stk. 1.”

Del på sociale medier

Kommentér via Facebook

kommentarer